Scholengemeenschap Bab(b)el

Aanvraag verlofstelsel voor het volgende schooljaar

1. TOEKENNINGSPROCEDURE

Welke verlofstelsels zijn een recht of een gunst voor het personeelslid?

1 Verlofstelsels die een recht zijn

Hierna volgt een limitatieve opsomming van verlofstelsels die een recht zijn voor de personeelsleden die voldoen aan de wettelijke voorwaarden.  Het bestuur kan de opname ervan niet weigeren.

1.1 Kortlopende verlofstelsels met een sociaal of familiaal karakter die een recht zijn

Voor onderstaande dienstonderbrekingen volstaat een tijdige melding door het personeelslid, desgevallend met toevoeging van de nodige bewijsstukken:


omstandigheidsverlof: 
  • naar aanleiding van een overlijden, een huwelijk of een verklaring van wettelijke samenwoning;
  • naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner (10 werkdagen); 
  • voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten;

geboorteverlof
(postnataal bevallingsverlof van de moeder wordt omgezet naar geboorteverlof in geval van hospitalisatie van de moeder na de geboorte van het kind -  niet te verwarren met het omstandigheidsverlof n.a.v. de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner);

verlof wegens overmacht 
(n.a.v. ziekte of ongeval overkomen aan bepaalde personen die onder hetzelfde dak wonen);

verlof met het oog op adoptie en pleegvoogdij

verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen


1.2 Voortzetting van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking (50+/55+ of ouderschapsverlof)

Tot uiterlijk 1 september 2016 kon nog een gedeeltelijke loopbaanonderbreking 50+ of 55+ worden aangevat. Over de schooljaren heen lopen deze stelsels met ongewijzigd volume (halftijds of een vijfde) door tot aan het pensioen of de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen. Enkel onder bepaalde voorwaarden kan het personeelslid daar een einde aan stellen.

Een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof moet in de regel worden opgenomen in één enkele aaneensluitende periode, en kan dus dóórlopen over de schooljaren heen; in de praktijk zal dit vooral het geval zijn bij een 1/5de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (maximaal 20 maanden).

De voortzetting van de GLBO50+ / 55+ resp. van de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof is dus niet enkel een recht, maar zelfs een verplichting voor het betrokken personeelslid. Om alle misverstanden te vermijden zal het personeelslid het bestuur er wel aan herinneren dat het de GLBO voortzet in het volgende schooljaar.

1.3 Verlof voor verminderde prestaties: recht onder voorwaarden

Vanaf 1 september 2017 treedt het nieuwe stelsel van verlof voor verminderde prestaties in voege (VVP).Onder strikte voorwaarden is de opname van een VVP binnen de wettelijk maximumduur een recht voor het personeelslid.
De maximumduur bedraagt:

De regelgeving betreffende VVP is behoorlijk complex om uit te maken of een VVP in een concrete situatie een recht is dan wel een gunst.

1.4 Andere verlofstelsels die een recht zijn


specifieke stelsels van loopbaanonderbrekingen:
  • voor ouderschapsverlof,
  • voor palliatieve zorgen,
  • voor medische bijstand;

dit recht geldt zowel voor de volledige als voor de halftijdse en de 1/5de loopbaanonderbreking

zorgkrediet  (zowel voltijds als halftijds als 1/5de)

onbezoldigd ouderschapsverlof  (stelsel dat in de plaats is gekomen van het vroegere borstvoedingsverlof)

volledige terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP),  en bonus in het kader van de TBSVP

politiek verlof

syndicaal verlof (detacheringen)

verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet

verlof ten behoeve van burgerlijke bescherming of voor het verrichten van (militaire) prestaties in vredestijd

 


2 Verlofstelsels die geen recht zijn maar een gunst

verlof voor verminderde prestaties (VVP)

  • nieuwe stelsel vanaf 1 september 2017
  •  indien niet alle voorwaarden zijn vervuld om daarop recht te laten gelden

afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP)

  • nieuwe stelsel vanaf 1 september 2017

verlof wegens opdracht en het verlof wegens bijzondere opdracht (detachering)

verlof voor tijdelijk andere opdracht  (verlof TAO)

het verlof voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen van de Staat en de Gemeenschappen of de Gewesten, erkende politieke groepen, respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van die groepen

Wanneer het bestuur een verlof voor verminderde prestaties niet toestaat, moet het zijn principiële beslissing binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst ervan meedelen aan het personeelslid: de weigering, de goedkeuring of de goedkeuring onder voorwaarden.
Een definitieve weigering moet het bestuur schriftelijk motiveren en uiterlijk zeven kalenderdagen voor de gevraagde aanvangsdatum meedelen aan het personeelslid.


3 Verlofstelsels die niet meer kunnen worden genomen vanaf 1 september 2017

3.1  Vanaf 1 september 2017 worden de drie vroegere soorten “verlof voor verminderde prestaties om sociale of familiale redenen” (VVPSFR) afgeschaft.

Vanaf 1 september 2017 worden die stelsels vervangen door het nieuwe “verlof voor verminderde prestaties”, zonder verder onderscheid.
(De mededeling “Verlof voor verminderde prestaties vanaf 2017-2018: recht of gunst?” biedt een handleiding om uit te maken of een VVP al dan niet kan worden geweigerd.)

NB De stelsels VVP wegens ziekte, langdurige VVP wegens medische redenen of VVP wegens arbeidsongeval blijven ongewijzigd bestaan, ook na 1 september 2017. 

3.2  Ook de drie vroegere soorten afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP) worden afgeschaft vanaf 1 september 2017:

Vanaf 1 september 2017 worden deze drie stelsels vervangen door het stelsel “afwezigheid voor verminderde prestaties” (AVP)  zonder verder onderscheid in benaming.
Dit stelsel is nooit een recht maar steeds een gunst.

3.3  Zijn eveneens afgeschaft met ingang van 1 september 2017:

 

2. AANVRAAGPROCEDURE

Het personeelslid is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het soort verlofstelsel en het correct aanvragen van het verlof.
Gelieve daarbij niet de directeurs en niet de secretariaten te betrekken.
U kan voor hulp en ondersteuning steeds terecht bij Uw vakbond of bij de dienstverlening van het departement (bel gratis 1700 - U kunt daar terecht tijdens de werkdagen van 9u00 tot 19u00.)

U kunt uw vraag ook online aan hen kwijt: Infolijn onderwijs – via het vragenformulier.
Verloven die ingaan bij het begin van het schooljaar
Voor 15 mei het aanvraagformulier(zie bijlage) indienen bij de directeur van de respectievelijke scholen.
Melding van verloven die dóórlopen
Eenmaal deze stelsels zijn ingegaan, is de toelating door het bestuur niet meer vereist; voor de goede gang van zaken zal het personeelslid het bestuur wel informeren tegen dezelfde datum en met hetzelfde formulier als voor een nieuwe dienstonderbreking.
Onvoorziene verlofstelsels
aanvraagformulier zo spoedig mogelijk
   
Aanvraagformulier Aanvraagformulier verlofstelsel DOWNLOAD